Do darmowej dostawy zostało: 500,00 zł

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za
pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej
„Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Moto Ars Marcin Robert Lubiński z siedzibą w Mierzynie, 72-006, ul. Spółdzielców 31D , NIP: 852 246 90 94, tel 918869402, adres email: biuro@motoars.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez
Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na
stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych
pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza
przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić
przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w
przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i
rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu
przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena,
charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu,
termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa
ofertę zakupu określonego towaru. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta od Sprzedającego
wiadomości potwierdzającej gotowość do wysłania Zamówienia.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na
adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym
wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np.
Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez
klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki
wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania
należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie
firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

§5
Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu
zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu
reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych
od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy
weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź
przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega
przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi
nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne
lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie
mogą być podstawą reklamacji.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2
marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w
terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym,
w tym powinien być kompletny, w fabrycznym niezniszczonym opakowaniu, nie może nosić śladów
eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan
przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą
kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać
numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W
przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na
kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3
powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie
podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w
art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu
odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży
towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy
wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu
materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania
usunięcia.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na
stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej
zgody Sklepu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej
Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w
życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów
zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

pixel